Gazdálkodási adatok

1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

http://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezdolap

2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

http://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezdolap

3.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak itt közzétehető adata nincs.

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak itt közzétehető adata nincs.
5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak itt közzétehető adata nincs.

6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak itt közzétehető adata nincs.

7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések

8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. évi közbeszerzési terve

A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosítása

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

Ptk. Harmadik könyv. A jogi személy

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak itt közzétehető adata nincs.

3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak itt közzétehető adata nincs.

4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak itt közzétehető adata nincs.

5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak itt közzétehető adata nincs.

6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által 
– alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak itt közzétehető adata nincs.

7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak itt közzétehető adata nincs.

8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak itt közzétehető adata nincs.

9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak itt közzétehető adata nincs.

10.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak itt közzétehető adata nincs.

11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak itt közzétehető adata nincs.

12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak itt közzétehető adata nincs.

13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A közérdekű adatok igénylésének a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően tesz eleget.

14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak itt közzétehető adata nincs.

15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak itt közzétehető adata nincs.

16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak itt közzétehető adata nincs.

17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak itt közzétehető adata nincs.

18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján Dudás Tamás ügyvezető

Felügyelőbizottság:

-          elnöke: dr. Nagy Krisztián

-          tagjai Kurucz Anikó és Ragó Attila

A Heves Megyei Közgyűlés 237/2015. (X.16.) közgyűlési határozata (jegyzőkönyv 3. oldal)

A Heves Megyei Közgyűlés 21/2016. (III.25.) közgyűlési határozata (jegyzőkönyv 5. oldal)

Az ügyvezető végkielégítésére és a felmondási időre az Mt. szabályait kell megfelelően alkalmazni.

 

19.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak itt közzétehető adata nincs.

20.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak itt közzétehető adata nincs.

21.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak itt közzétehető adata nincs.

22.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak itt közzétehető adata nincs.

23.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak itt közzétehető adata nincs.

24.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak itt közzétehető adata nincs.

25.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak itt közzétehető adata nincs.

Szervezeti, személyzeti adatok

1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.hevesmegye-tfkft.hu

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Link a munkatársakat bemutató oldalra (Rólunk - Munkatársak )

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Dudás Tamás ügyvezető

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak itt közzétehető adata nincs.

5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak itt közzétehető adata nincs.

6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak itt közzétehető adata nincs.

7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak itt közzétehető adata nincs.

8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak itt közzétehető adata nincs.

9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak itt közzétehető adata nincs.

10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak itt közzétehető adata nincs.

11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Törvényességi felügyelet: Egri Törvényszék Cégbírósága.

Cím

3300 Eger, Hatvanasezred u. 1.

Levelezési cím

3301 Eger Pf.: 120

Központi telefonszám

+36 36 311 611 / 2172

E-mail cím:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Honlap: http://egritorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/egri-torvenyszek-cegbirosaga

A Törvényszék Ügyfélközpontja

ügyfélfogadási rendje

Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 - 12.00 óra

Szerda: 8.00 - 15.00 óra

Péntek: 9.00 - 11.00 óra